Vrienden van de Heemtuin

De Heemtuin is zeer dankbaar voor de bijdrages en fondsen die zij ontvangt. Zoals die van de vereniging “Vrienden van de Heemtuin”.
Zij organiseert ook activiteiten en educatie voor en op de Heemtuin.

Van oudsher betrokken bij de Heemtuin, is hun pro-actieve inzet voor de Heemtuin onmisbaar en waardevol.
Naast de reguliere activiteiten van de Heemtuin, zijn ook de activiteiten georganiseerd door de Vereniging te vinden in de agenda.

 

"Diverse gegevens van de Vrienden" 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter : Klaas Steenbergen

Secretaris: Adri Akkerman

Penningmeester: Hannelore Börger (tijdelijk ingevuld door Johanna Berghuis)

Lid: Gré Kouwenhoven

Lid: Roel Pekelder

Bestuursleden ontvangen geen beloning en geen vacatiegeld. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Vereniging Vrienden van de Heemtuin Muntendam

RSIN nummer 805223393

vriendenvandeheemtuin@gmail.com

 

Doelstellingen

Wat doet de vereniging Vrienden van de Heemtuin? Meewerken aan het realiseren van natuurbehoud en natuurontwikkeling, natuur- en milieueducatie en kleinschalige natuurrecreatie. De volgende activiteiten worden o.m. door de vereniging georganiseerd om inhoud te geven aan haar doelstelling:

 1. Het adviseren inzake het beheer van de       zgn. "Oude Heemtuin" met haar verschillende biotopen.
 2. Het organiseren van diverse activiteiten. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden van de Vereniging 'Vrienden van de Heemtuin' en voor andere belangstellenden.
  • Voor lezingen op de Heemtuin moet soms worden betaald, leden krijgen dan wel korting.
  • Excursies zijn voor leden gratis, niet-leden betalen € 3,00.
  • Drankjes zijn altijd voor eigen rekening.
 3. Het organiseren van speciale activiteiten voor de jeugd, in samenwerking met de NME-consulent.
 4. Het uitgeven van het Heemtuinnieuws met interessante artikelen; digitaal gebeurt dat maandelijks en de papieren uitgave verschijnt twee keer per jaar. Die is dan wel veel uitgebreider.
 5. Meewerken en helpen aan verschillende activiteiten van de pachter van de Heemtuin in Muntendam.
 6. Het ter beschikking stellen van ervaren natuurgidsen om voor groepen een wandeling te begeleiden.

 

Het actuele beleidsplan volgens de statuten:

 • advies te verlenen aan het natuurtechnisch beheer van de verschillende milieutypen in de heemtuin;
 • advisering bij aanleg en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van andere tuingedeelten, met vooral informatieve, educatieve en/of recreatieve waarden (bijvoorbeeld kruidentuin);
 • inventarisatie van in de heemtuin aanwezige flora en fauna ten behoeve van beheer en educatie;
 • documentatie van ontwikkelingen en werkzaamheden en het toegankelijk maken van deze informatie voor het publiek;
 • behalve aan de flora ook aandacht besteden aan de fauna (bijvoorbeeld bijen, vlinders, vogels, amfibieën);
 • het organiseren van op het algemene publiek en op specifieke doelgroepen gerichte activiteiten zoals open (thema) dagen, (dia) lezingen, cursussen, rondleidingen en andere activiteiten;
 • het goed laten functioneren van een bezoekerscentrum casu quo natuur- en milieucentrum met onder meer een voorlichtende educatieve en ontmoetingsfunctie;
 • de heemtuin onder de aandacht te brengen van het publiek en op die manier de bekendheid en de betrokkenheid in de regio bij dit project te vergroten;
 • het onderhouden van contacten met verwante organisaties op regionaal, landelijk en internationaal niveau ten behoeve van informatie-uitwisseling en samenwerking;

Wat betreft beheer en onderhoudswerkzaamheden: sinds half 2015 is dit vooral in adviserende zin. De pachter voert de werkzaamheden uit.